Özet


Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması

Nitelikli bir okul öncesi eğitim programı tüm çocukların gelişim alanlarını desteklerken, gelişim alanlarındaki yetersizliklerini de belirleyerek erken müdahale yöntemlerinin uygulanmasına imkan tanımaktadır. Eğitim programı normal gelişim gösteren çocukların eğitimini desteklerken, özel gereksinimli çocukların eğitimini de kapsayacak uyarlamalara yer vermelidir. Okul öncesi eğitimi alan çocukların zengin öğrenme ortamında tüm gelişim alanlarının desteklenmesi kaliteli bir okul öncesi eğitim programı ile mümkündür. Bu bakımdan, okul öncesi eğitimde uygulanacak olan eğitim programı büyük bir öneme sahiptir. Okul öncesi eğitim kurumunda çalışan eğitim elemanlarının eğitim programlarını ve eğitim standartlarını çocukların bireysel olarak tanınması, programın uygulanması, eğitim ortamının yaratılması ve değerlendirilmesi boyutunda iyi anlaması ve programa hakim olması gerekmektedir. Bu çalışma ile ABD ve Finlandiya’da uygulanan okul öncesi eğitim programlarının incelenmesi ve Türkiye’de uygulanan MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, Türkiye’de uygulanan programın yetersizliklerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması için yol gösterici olması hedeflenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde en sık kullanılan döküman analizi kullanılmıştır. Bulgular sonucunda Türkiye’de uygulanmakta olan MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ABD’de uygulanan EÇEB standartları ve Finlandiya’da uygulanan okul öncesi eğitim programı arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir. Ülkelerin okul öncesi eğitim programları tüm çocuklara eğitimde eşit imkanlar sunması, esnek yapıda olması ve özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermesi bakımından benzerlikler göstermektedir. ABD’de merkezi çapta bir eğitim programı bulunmaması, Finlandiya’da genel olarak eğitim ve bakımın birleştirildiği “Educare” programının ağırlıklı olarak kullanılması ve Türkiye’de merkezi bir eğitim programının uygulanması programlar arasında belirlenen belirgin farklılıklar arasında yer almaktadır.Anahtar Kelimeler

Okul öncesi eğitim programı, karşılaştırmalı eğitim, nitel araştırma


Kaynakça