Comparison of USA and Finland pre-school curricula with MEB 2013 pre-school curriculum
(Amerika Birleşik Devletleri ve Finlandiya okul öncesi eğitim programlarının MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması )

Yazar : Kerim GÜNDOĞDU  Ayşegül Kızılkaya (ilk yazar)  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa : 1-17
Doi : http://dx.doi.org/10.53688/re.1
307    861


Özet

Quality preschool education program should support the development areas of all children while allowing the implementation of early intervention methods by identifying their deficiencies in development areas. While supporting the education of children with normal development, the early childhood education program and standards should include adaptation techniques to include the education of children with special needs. Supporting all childrens’ education in early childhood education settings is possible with a quality early childhood education program. From this perspective, the education program to be implemented in pre-school education has a great importance. Education staff working in the early childhood education settings should have a good understanding of the education programs and education standards in terms of getting to know the children individually, implementing the education progmam, creating and evaluating the educational environment. This study is aimed to examine the pre-school education programs implemented in the USA and Finland and to compare them with MEB 2013 Pre-School Education Program implemented in Turkey to determine the deficiencies of the program implemented in Turkey and to take measures to improve it. The most frequently used document analysis in qualitative research methods was used in this research. As a result of findings, it was determined that there are similarities and differences between the MEB 2013 Pre-School Education Program, ECEC standards implemented in USA and the preschool education program implemented in Finland. Early childhood education programs of the USA, Finland and Turkey show some similarities in terms of providing equal opportunities to all children, being flexible and allowing adaptations for children with special needs. Decentralized early childhood education programs in the USA; widely use of “Educare” program, which combines educare and care in Finland; and the implementation of a central education program in Turkey are among the significant differences between the programs.Anahtar Kelimeler

Early childhood education program, comparative education, qualitative researchAbstract

Nitelikli bir okul öncesi eğitim programı tüm çocukların gelişim alanlarını desteklerken, gelişim alanlarındaki yetersizliklerini de belirleyerek erken müdahale yöntemlerinin uygulanmasına imkan tanımaktadır. Eğitim programı normal gelişim gösteren çocukların eğitimini desteklerken, özel gereksinimli çocukların eğitimini de kapsayacak uyarlamalara yer vermelidir. Okul öncesi eğitimi alan çocukların zengin öğrenme ortamında tüm gelişim alanlarının desteklenmesi kaliteli bir okul öncesi eğitim programı ile mümkündür. Bu bakımdan, okul öncesi eğitimde uygulanacak olan eğitim programı büyük bir öneme sahiptir. Okul öncesi eğitim kurumunda çalışan eğitim elemanlarının eğitim programlarını ve eğitim standartlarını çocukların bireysel olarak tanınması, programın uygulanması, eğitim ortamının yaratılması ve değerlendirilmesi boyutunda iyi anlaması ve programa hakim olması gerekmektedir. Bu çalışma ile ABD ve Finlandiya’da uygulanan okul öncesi eğitim programlarının incelenmesi ve Türkiye’de uygulanan MEB 2013 okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, Türkiye’de uygulanan programın yetersizliklerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması için yol gösterici olması hedeflenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinde en sık kullanılan döküman analizi kullanılmıştır. Bulgular sonucunda Türkiye’de uygulanmakta olan MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı’nın ABD’de uygulanan EÇEB standartları ve Finlandiya’da uygulanan okul öncesi eğitim programı arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir. Ülkelerin okul öncesi eğitim programları tüm çocuklara eğitimde eşit imkanlar sunması, esnek yapıda olması ve özel gereksinimli çocuklar için uyarlamalara yer vermesi bakımından benzerlikler göstermektedir. ABD’de merkezi çapta bir eğitim programı bulunmaması, Finlandiya’da genel olarak eğitim ve bakımın birleştirildiği “Educare” programının ağırlıklı olarak kullanılması ve Türkiye’de merkezi bir eğitim programının uygulanması programlar arasında belirlenen belirgin farklılıklar arasında yer almaktadır.Keywords

Okul öncesi eğitim programı, karşılaştırmalı eğitim, nitel araştırma