|  e-ISSN: 2791-8238

Cilt 2 Sayı 2 (Haziran 2022)

Orjinal Araştırma Makaleleri

“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values)

Seyhan AYDOĞMUŞ, Mehmet Ali AYDOĞMUŞ & Zeynel Abidin BOZKURT

ss. 1 - 23   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.14

Özet

Hayatımızın her alanında teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. İlgi çekici, renkli, hızlı ve hareketli bir dünya olan teknolojik araçlar çocukların ilgisini çekmektedir. Çocuklar küçük yaşlarda televizyon, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerle tanışmakta ve zaman geçirmektedirler. Çizgi ve animasyonlar, çocuklarımızın en çok izleyerek zaman geçirdikleri görsel kaynaklardır. Bu araştırmanın amacı Zootropolis animasyon filmi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretim Programları (2017) on kök değer açısından incelenmiştir. Araştırmada  nitel araştırma yöntemine uygun olan doküman analizi incelemesinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Film dakika dakika incelenmiş ve kök değerler tespit edilmiştir. Sonuç olarak filmde tespit edilen değerler, MEB Öğretim Program’ındaki On Kök Değer olumlu ve olumsuz şeklinde iki kategoride incelenmiş ve bu bulgulara göre frekansları hesaplanmıştır.  Sıra ile olumlu frekans değerleri “Sevgi (21)”, “Yardımseverlik (17)”, “Dürüstlük(15)”, “Dostluk (12)”, “Sorumluluk (9)”, “Dostluk (11)”, “Özdenetim (9)”, “Adalet (6)” değerlerinin sırayla takip ettiği görülmektedir. Bu sıraya eşit olan “Sabır” ve “Saygı” (5) değerleri yer almaktadır. “Vatanseverlik” değerlerine ise filmin genelinde yer verildiği görülmektedir.

 

Technological developments occur in every aspect of our lives. Technological tools, which is an interesting, colorful, fast and active world, attract the attention of children. Children meet and spend time with technological devices such as television, smart phone, tablet and computer at a young age. Cartoons and animations are the visual resources that our children spend most of their time watching. The aim of this research is to examine the Zootropolis animated film Ministry of National Education (MEB) Curriculum (2017) in terms of ten root values. In the research, document analysis, which is suitable for the qualitative research method, was used. Content and descriptive analysis techniques were used together in the analysis of the data. The film was examined minute by minute and the root values were determined. As a result, the values determined in the movie were examined in two categories as positive and negative, the Ten Root Values in the Ministry of Education Curriculum, and their frequencies were calculated according to these findings. Positive frequency values are respectively “Love (21)”, “Helpfulness (17)”, “Honesty(15)”, “Friendship (12)”, “Responsibility (9)”, “Friendship (11)”, “Self-control ( 9)”, “Justice (6)” values are seen to follow in order. Equal to this order are the values of “Patience” and “Respect” (5). It is seen that the values of "patriotism" are included throughout the film.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Karakter ve Değerler Eğitimi, Çizgi Film, Zootropolis Animasyon Filmi (Technology, Character, Value, Animation, Zootropolis)

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between computer game addiction and attitudes towards reading of primary school fourth-grade students)

Güliz ŞAHİN, Tuğçe DEMİR, Ömer KÜMÜŞ & Nilgün KEPENEK

ss. 24 - 39   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.11

Özet

Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin yordanmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılında Balıkesir ili merkez ilçelerinde bulunan dört ilkokuldan, kolay örnekleme yöntemi ile seçilen ve gönüllü katılım sağlayan 604 ilkokul dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Horzum ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilen “Çocuklar İçin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, Susar-Kırmızı (2006) tarafından geliştirilen “Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ve ilgili alan yazın taraması yapılarak düzenlenen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İlişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, elde edilen verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.  Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin yüksek seviyede, bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. İlkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılığı ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki düzeyini belirlemek amacıyla yapılan Spearman Korelasyon Analizi sonucunda öğrencilerin her iki ölçekten aldıkları puanlar arasında ters yönlü doğrusal ilişki olduğu görülmektedir. Araştırma alt problemleri arasında yer almamasına rağmen kişisel bilgi formu desteğiyle elde edilen bulgulara bakıldığında kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre okumaya yönelik tutum düzeylerinin daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni göz önüne alınarak öğrencilerin bilgisayar oyun bağımlılık düzeyleri ile okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki incelendiğinde, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre bilgisayar oyun bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu ve kız öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

 

This research aims to predict the relationship between fourth-grade primary school students' computer game addiction and their attitudes towards reading. The sample of the research consists of 604 fourth-grade students from four primary schools in the central districts of Balıkesir province in the 2019-2020 academic year, who were selected by an easy sampling method and participated voluntarily. In the research, "Computer Game Addiction Scale for Children" developed by Horzum et al. (2008), "Attitude towards Reading Scale" developed by Susar-Kırmizi (2006), and a personal information form prepared by scanning the relevant literature were used as data collection tools. The correlational research method, one of the relational screening models, was used in this study. The analysis of the obtained data was carried out using the SPSS 22.0 package program and the level of significance was taken as .05. As a result of the research, it was seen that the students participating in the study had a high level of attitude towards reading and a low level of computer game addiction. As a result of the Spearman Correlation Analysis conducted to determine the level of relationship between students' computer game addiction and their attitudes towards reading, it is seen that there is an inverse linear relationship between the scores of the students from both scales. Although it was not among the sub-problems of the research, when the findings obtained with the support of the personal information form were examined, it was found that the level of attitude towards the reading of female students was higher than that of male students. Considering the gender variable, the relationship between students' computer game addiction levels and their attitudes towards reading was also examined. Accordingly, it is seen that male students have higher levels of computer game addiction than female students, and female students' attitudes towards reading are higher than male students.

Anahtar Kelimeler: Okumaya yönelik tutum, bilgisayar oyun bağımlılığı, ilkokul, dördüncü sınıf öğrencileri (Attitude towards reading, computer game addiction, primary school, fourth grade students)

Okulların örgüt kültürüne yönelik okul yöneticilerinin görüşleri (Opinions of school administrators on the organizational culture of schools)

Mehmet Selim ALPASLAN

ss. 40 - 55   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.10

Özet

Bu araştırmada okul yöneticilerinin okullarda örgüt kültürüne yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Belirlenen araştırma konusuna uygun olarak pozitivist felsefenin bilimde kurduğu egemenliğe karşı bir yaklaşım olan fenomenoloji araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde bulunan okullarda görev yapan okul yöneticileri oluşturmuştur. Belirlenen okullarda, görev süreleri 10 ile 18 yıl arasında değişen, beş ilkokul, üç ortaokul ve iki lise olmak üzere toplamda on okul müdürüne örgüt kültürüne yönelik araştırma kapsamında görüşme formu uygulanmıştır. Mülakatlardan elde edilen verilerin analizinde; bütünü algılayabilmek amacıyla tüm veriler birer defa okunmuştur. Fenomene yönelik algıyı ortaya çıkarmak amacıyla da tüm veriler bir kez daha okunmuştur. Ardından anlamlı birimler oluşturulmuş ve bu anlamlı birimler dönüştürülerek psikolojik anlamları ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra her yönetici için bir profil oluşturulmuş ve anlamlı birimlerin sentezi yapılarak fenomenin yapısı ortaya çıkarılmıştır. Bulgular kısmı da bu doğrultuda şekillenmiştir. Elde edilen bulgulardan, yöneticilerin çoğunluğunun örgüt kültürünü kuruma ait değerler olarak gördüğü, yöneticilerin doğru geliştirilmiş bir örgüt kültürünün yönetime olumlu katkılar sağlayacağını düşündüğü, informal iletişimin yönetime etkisinin hem olumlu hem de olumsuz yönler içerebileceğinin düşünüldüğü ve örgüt kültürünün oluşumunda örgüt içi etkilerden etkili iletişimin, örgüt dışı etkilerden ise kurumun bulunduğu bölgenin kültürü ile örgüt kültürünün etkileşiminin ağırlıklı olarak katkısı olduğunu beyan ettikleri sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma, okul yöneticilerinin örgüt kültürüne yönelik görüşlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve elde edilecek sonuçlar doğrultusunda gerekli önerilerin sunulabilmesi açısından önem taşımaktadır.

 

In this study, it is aimed to get the opinions of school administrators about organizational culture in schools. In accordance with the determined research topic, the phenomenology research method, which is an approach against the dominance of positivist philosophy in science, was used. The study group of the research consisted of school administrators working in schools in Ankara in the 2013-2014 academic year. Within the scope of the research on organizational culture, interview forms were applied to a total of ten school administrators, five of whom work in primary school, three in middle school and two in high school, whose terms of office vary between 10 and 18 years in the selected schools. In the analysis of the data obtained from the interviews, all data were read once in order to perceive the whole. In order to reveal the perception towards the phenomenon, all data were read once again. Then, meaningful units were formed, and their psychological meanings were revealed by transforming these meaningful units. Then, a profile was created for each school administrator and the structure of the phenomenon was revealed by synthesizing meaningful units. The findings section is also shaped in this direction. The results, depending on the statements of the school administrators, are as follows; Most administrators see organizational culture as values belonging to the organization. Administrators think that a properly developed organizational culture will make positive contributions to the administrators. It is thought that the effect of informal communication on school management can include both positive and negative aspects. In the formation of organizational culture, it is thought that effective communication from the internal factors, and as the external effect the interaction of the culture of the region where the institution is located, and the organizational culture mainly contribute. The research is essential in terms of determining and evaluating school administrators' views on organizational culture and presenting necessary suggestions in line with the results to be obtained.

Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, okul, eğitim, okul yöneticisi (Organization culture, school, education, school administrator)

Kısa Yazılar

Güneş, F., Kapıkıran, Ş., Susar-Kırmızı, F. İşçi, C., Akkaya, N., Aktay, S., Sidekli, S., Çetin-Altıntaş, E., Sulak, S.E., Kemiksiz, Ö., Bağcı-Ayrancı, B., Süğümlü, Ü., Karadağ, R., Yurdakal, İ.H., Altuğ, A. (2021). Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı

Neslihan YÜCELŞEN

ss. 56 - 58   |  DOI: http://dx.doi.org/10.53688/re.13

Özet

Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi

Anahtar Kelimeler: Dijital Dönüşümde Türkçe Öğretimi