|  e-ISSN: 2791-8238

Cilt 2 Sayı 3 (Aralık 2022)

Orjinal Araştırma Makaleleri

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin ve yöneticilerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasına ilişkin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri Isparta örneği (The problems experienced by the teachers and administrators working in primary schools regarding the inclusion of children with special needs and solution suggestions the example of Isparta)

Yavuz UYAR, Emel UYAR, Zeynel Abidin BOZKURT & Adem KILIÇ

ss. 1 - 20   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513444

Özet

Bu araştırmada; ilkokullarda kaynaştırma/ bütünleştirme eğitimi uygulamalarında, ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öğretmen ve yöneticilerin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya; ilkokullarda görev yapan öğretmenler (20) ve okul yöneticileri (15) katılmıştır. Araştırma verileri; yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; öğretmen ve yöneticilerin kaynaştırma/ bütünleştirme uygulamalarında çeşitli sorunlar yaşadığı ve bu sorunlara ebeveynler, öğrenciler, yöneticiler, öğretmenler ve eğitim ortamlarının kaynaklık ettiği görülmüştür. Sorunların çözümüne yönelik olarak öğretmenlerin işbirliği amaçlı çalışmalar yaptığı, sınıf içi öğrenciye yönelik etkinlikler düzenlediği, oryantasyon çalışmaları ve ikna yollarına başvurdukları belirlenmiştir. Yöneticiler de öğretmenlerin eğitime alınması, rehberlik servisinin aktif çalışması gibi çözüm yolları üretmişlerdir. Öğretmen ve yöneticiler sorunların çözümüne yönelik farklı yollar denemekle birlikte ortak görüş olarak aile ile işbirliğine vurgu yapmışlardır.

 

Purpose of the research is investigate the problems that appear in inclusive education practices in primary schools and the views of teachers and administrators on the solution of these problems. To research; Teachers (20) and school administrators (15) working in primary schools participated in this study. Research data; It was collected through structured interview and analyzed by content analysis. As a result of the research; It has been seen that teachers and administrators experience various problems in inclusion practices and these problems are caused by parents, students, administrators, teachers and educational environments. It has been decided that teachers work collaboratively, organized in-class activities for students, and use orientation studies and ways of persuasion in order to solve the problems. Administrators have also developed solutions such as training teachers and active work of the guidance service. Although teachers and administrators tried different ways to solve problems, they pointed up cooperation with the family as a common view.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, okul yöneticisi, kaynaştırma/ bütünleştirme eğitimi (Teacher, school principal, inclusive education)

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

ss. 21 - 35   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513422

Özet

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini 2021-2022 bahar döneminde Aydın ili Bozdoğan ilçesinde görev yapan 102 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada Yavuz Bolat tarafından geliştirilen 22 maddelik ölçek Google form haline getirilmiş ve uygulanmıştır. Ölçek, öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerini ölçen iki alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma bulguları incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitim programı okuryazarlık algılarında genel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Eğitim programı okuryazarlık algı düzeyleri farklı değişkenlere göre incelendiğinde anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür Öğretmenlerin mesleki kıdemleri, cinsiyeti, görev yapılan yer, mezun olunan kurum, lisansüstü eğitim alıp almama, herhangi bir dersin öğretim programının geliştirilmesinde görev alıp almama değişkenlerine göre eğitim programı okuryazarlık algı düzeyleri arasında genel anlamda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir.

 

In this study curriculum literacy levels of classroom teachers were examined in terms of different variables. The participants of the research consists of 102 primary school teachers working in Bozdoğan district of Aydın in the spring term of 2021-2022. In this research the descriptive survey model was used. The 22 item scale developed by Yavuz BOLAT was turned into a Google form and applied. The scale consists of two sub-dimensions that measure teachers' curriculum literacy levels. When the research findings were examined, there is no significant difference in general education curriculum literacy perceptions of primary scool teachers was observed. When the literacy perception levels of education program were examined according to different variables, was observed that there is no significant difference. There is a statistically significant difference between the literacy perception levels of the education program according to the variables of teachers’ professional seniority, gender, place of job, graduated institution, master’s degree or not, whether or not to take part in the development of the curriculum of any lesson it can be said that there is no statistically significant difference between the literacy perception levels of the curriculum in general.

Anahtar Kelimeler: Program okuryazarlığı, sınıf öğretmenleri, öğretim programı (Curriculum literacy, classroom teachers, curriculum)

İlkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin gözünden metaforlarla ‘Deprem’ ('Earthquake' with metaphors through the eyes of primary, secondary and high school senior students)

Ayhan Alpaslan ÇELİK & Kerim GÜNDOĞDU

ss. 36 - 59   |  DOI: 10.5281/zenodo.7513428

Özet

Bu araştırma ilkokul, ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerinin deprem kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeleri belirlemek ve sınıf düzeyleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim yöntemine göre desenlenmiştir. Araştırma verileri 2020/2021 eğitim öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesindeki devlet okullarından sağlanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan katılımcılar amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik ve ölçüt örneklemesi yöntemleri ile belirlenmiştir. Araştırma verileri ‘Deprem ……gibidir/benzer, çünkü…….’ şeklinde açık uçlu soru bulunan yapılandırılmış form ile elde edilmiş ve içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Toplam 461 öğrenciden 277 geçerli metafora ulaşılmıştır. İlkokul son sınıf öğrencilerinin ürettikleri 40 farklı çeşit 82 metafor sekiz kavramsal kategoride toplanmıştır. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin ürettikleri 44 farklı çeşit 92 metafor on bir kategoride toplanmıştır. Lise son sınıf öğrencilerinin ürettikleri 62 farklı 103 metafor da on bir kategoride toplanmıştır. Elde edilen bulgulardan sınıf düzeyleri arasında metafor ve kategorilerde büyük benzerlikler olduğu, tüm katılımcıların deprem olgusunu bir ‘son’ olarak gördükleri, en çok üretilen metaforun ‘Felaket’ olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmada elde edilen bir başka sonuç; öğrencilerin sınıf düzeyi yükseldikçe, aldıkları eğitime paralele olarak deprem olgusunu bir doğa olayı olarak görme düzeylerinin azaldığı sonucudur. Bu sonuç eğitim açısından düşündürücü bulunmuştur. Bu bağlamda afet eğitimlerinin uygulanmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

 

This study was carried out in order to determine the mental images of primary, secondary and high school senior students regarding the concept of earthquake and to reveal the similarities and differences between their grade levels. The study was designed according to the phenomenological method, one of the qualitative research methods. The research data were obtained from the state schools in Buca in Izmir in the academic year 2020/2021. Participants in the were determined using the maximum diversity and criteria sampling methods, one of the purposeful sampling methods. The research data were obtained with a structured form with open-ended questions such as "Earthquake is like / similar because ……." and analyzed with content analysis technique. 277 valid metaphors were reached from a total of 461 students. 40 different types of 82 metaphors produced by primary school senior students were collected in eight conceptual categories. 44 different kinds of 92 metaphors produced by secondary school senior students were collected in eleven categories. And also 62 different types of 103 metaphors produced by senior high school students in eleven categories. From the findings obtained, it was concluded that there are great similarities in metaphors and categories between grade levels, that all participants see the phenomenon of earthquake as an "end" and that the most produced metaphor is "Disaster". In addition, another result obtained in the research; It is the result that as the grade level of the students increases, the level of seeing the earthquake phenomenon as a natural event decreases in parallel with the education they receive. This result was thought-provoking in terms of education. In this context, suggestions for the implementation of disaster education have been developed.

Anahtar Kelimeler: Deprem algısı, metafor, ilkokul, ortaokul, lise son sınıf öğrencileri (Earthquake perception, metaphor, primary, secondary and high school senior students)

Kısa Yazılar

T1. Günyüz, M. (2022). Çocuk Edebiyatı Okumaları. İstanbul: Erdem

Furkan EREN

ss. 60 - 62   |  DOI: 10.5281/zenodo.7514186

Özet

Günyüz, M. (2022). Çocuk Edebiyatı Okumaları. İstanbul: Erdem

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı Okumaları