|  e-ISSN: 2791-8238

Cilt 3 Sayı 4 (Haziran 2023)

Orjinal Araştırma Makaleleri

2023.4.01. Ceylan, V. K. & Akar Vural, R.: Self-Assessment of Computational Thinking Skill: A Scale Development Study / Bilgi işlemsel düşünme öz değerlendirme ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması

Veysel Karani CEYLAN Ruken AKAR VURAL

ss. 1 - 22   |  DOI: 10.5281/zenodo.8217317

Özet

This study aims to develop a valid and reliable scale to measure computational thinking skills in children aged between 11 and 13. The scale development process began with an in-depth literature review to determine the operational definition of computational thinking. In addition, 17 teachers working in the field were interviewed to determine how the concept is used in practice. Based on the literature and interview data, the dimensions of algorithmic thinking, abstraction, reusability, automation, generalization, parsing, and parallelization were identified as sub-dimensions of the draft scale. The item pool was initially set at 40 items, and the opinions of subject experts were sought for content and face validity. After this stage, the item pool was reduced to 36 items. The pilot study of the draft scale form was administered to a total of 272 students. After the pilot application of the draft scale form, exploratory factor analysis was first used in the analysis phase. When the factor relations of the scale were determined as a result of repeated analysis, 16 items were removed from the scale, leaving 20 items in the final form. Cronbach alpha for internal consistency and reliability values indicated sufficient reliability values. Confirmatory factor analysis was then used to check the validity of the factors obtained. The compatibility of the 5 factors obtained as a result of EFA with the items was tested in CFA. As a result of the analysis, five factors were obtained: algorithmic thinking (5 items), parallelization (5 items), decomposition (4 items), automation (3 items), and abstraction (3 items) scale structure consisting of 20 items.

Anahtar Kelimeler: Scale development , computational thinking, factor analyse

2023.4.02. Kel, E. C. & Kul, B. & Kel, S.: Akıl ve zekâ oyun uygulamaları: Sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerilerinin incelenmesi / Mind and intelligence game practices: Examining the opinions and suggestions of class teachers

Eda Can KEL Bekir KUL Sezgin KEL

ss. 23 - 48   |  DOI: 10.5281/zenodo.8217333

Özet

Bu araştırmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan, zekâ oyunları eğitimi almış sınıf öğretmenlerinin akıl ve zekâ oyunları faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemektir. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Isparta ilinde görev yapan zekâ oyunları eğitimi almış ve sınıflarında aktif olarak akıl ve zekâ oyunu faaliyetleri yürüten farklı okullardaki 21 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin, akıl ve zeka oyunları uygulamalarında karşılaştıkları sorunları fiziki yetersizlik, materyal sorunu, öğretim programındaki eksiklik, veli-öğrenci-okul yönetimi tutumu şeklinde birbiri ile ilişkilendirilerek kodlanmıştır. Araştırma sonuçlarının akıl ve zekâ oyunlarının geliştirilmesine katkı sağlaması ve bu alanda faaliyet yürüten sınıf öğretmenlerine yol gösterici olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıl-zekâ oyunları, eğitim materyali, öğretim programları

Kısa Yazılar

2023.4.T1. Şimşek, T.: Yeşil, F. ve Beyreli, L. (2022). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Eğitiminde Bibliyoterapi. Ankara: Nobel Akademik

Tuğba ŞİMŞEK

ss. 49 - 51   |  DOI: 10.5281/zenodo.8217345

Özet

2023.4.T1. Şimşek, T.: Yeşil, F. ve Beyreli, L. (2022). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Eğitiminde Bibliyoterapi. Ankara: Nobel Akademik

Anahtar Kelimeler: Kuramdan Uygulamaya Türkçe Eğitiminde Bibliyoterapi