|  e-ISSN: 2791-8238

Orjinal Araştırma Makalesi | Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 1(1) 30-46

Öğretmenlerin okula bağlılığı Isparta örneği (Teachers’ commitment to school Isparta example)

Zeynel Abidin BOZKURT & Öznur TULUNAY ATEŞ

ss. 30 - 46   |  DOI: https://doi.org/10.53688/re.9   |  Makale No: read.2021.003

Yayın tarihi: Aralık 01, 2021  |   Okunma Sayısı: 12  |  İndirilme Sayısı: 181


Özet

Bu çalışmanın amacı Isparta İlinde çeşitli kademelerde görev yapan öğretmenlerin okullarına bağlılık düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu kapsamda öğretmenlerin okula bağlılık düzeylerinin cinsiyet, öğretmenliği severek yapma, öğretmen olmaktan memnuniyetine, kıdemlerine, kademelerine ve okullarında çalışma süreleri gibi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma grubu 2019-2020 eğitim öğretim yılında Isparta il merkezi ile ilçelerde çeşitli kademelerde görev yapan 380 öğretmenden oluşmuştur. Bu öğretmenlerden 62’sinin anaokulunda, 143’ünün ilkokulda, 100’ünün ortaokulda, 75’inin lisede görev yaptığı görülmektedir. Araştırmanın verileri ‘’Öğretmenler için Örgütsel Bağlılık Ölçeği’’ kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma için kullanılan örgütsel bağlılık ölçeği tek boyutludur, 17 maddeden oluşmaktadır. Toplanan verilerin analizinde frekans, ortalama, standart sapma, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans analizleri kullanılmıştır. Araştırmadaki veriler SPSS 22 istatistiksel analiz programında değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: Öğretmenlerin okula olan bağlılıkları cinsiyet, mesleğini severek yapma, öğretmen olmaktan memnun olma, kendi okullarında çalışmaktan memnun olma ve görev yaptıkları okul kademesi değişkenlerinde anlamlı farklılık saptanmıştır. Öğretmenlerin kıdemleri ile okullarındaki çalışma süreleri açısından bakıldığında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Okula bağlılık, öğretmen, örgütsel bağlılık (School commitment, teacher, organizational commitment)


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
BOZKURT, Z.A. & ATES, O.T. (2021). Öğretmenlerin okula bağlılığı Isparta örneği (Teachers’ commitment to school Isparta example) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 30-46. doi: 10.53688/re.9

Harvard
BOZKURT, Z. and ATES, O. (2021). Öğretmenlerin okula bağlılığı Isparta örneği (Teachers’ commitment to school Isparta example) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), pp. 30-46.

Chicago 16th edition
BOZKURT, Zeynel Abidin and Oznur TULUNAY ATES (2021). "Öğretmenlerin okula bağlılığı Isparta örneği (Teachers’ commitment to school Isparta example) ". Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (1):30-46. doi:10.53688/re.9.