|  e-ISSN: 2791-8238

Orjinal Araştırma Makalesi | Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 2(2) 1-23

“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values)

Seyhan AYDOĞMUŞ, Mehmet Ali AYDOĞMUŞ & Zeynel Abidin BOZKURT

ss. 1 - 23   |  DOI: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53688/re.14   |  Makale No: read.2022.001

Yayın tarihi: Haziran 21, 2022  |   Okunma Sayısı: 133  |  İndirilme Sayısı: 317


Özet

Hayatımızın her alanında teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır. İlgi çekici, renkli, hızlı ve hareketli bir dünya olan teknolojik araçlar çocukların ilgisini çekmektedir. Çocuklar küçük yaşlarda televizyon, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerle tanışmakta ve zaman geçirmektedirler. Çizgi ve animasyonlar, çocuklarımızın en çok izleyerek zaman geçirdikleri görsel kaynaklardır. Bu araştırmanın amacı Zootropolis animasyon filmi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretim Programları (2017) on kök değer açısından incelenmiştir. Araştırmada  nitel araştırma yöntemine uygun olan doküman analizi incelemesinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz teknikleri birlikte kullanılmıştır. Film dakika dakika incelenmiş ve kök değerler tespit edilmiştir. Sonuç olarak filmde tespit edilen değerler, MEB Öğretim Program’ındaki On Kök Değer olumlu ve olumsuz şeklinde iki kategoride incelenmiş ve bu bulgulara göre frekansları hesaplanmıştır.  Sıra ile olumlu frekans değerleri “Sevgi (21)”, “Yardımseverlik (17)”, “Dürüstlük(15)”, “Dostluk (12)”, “Sorumluluk (9)”, “Dostluk (11)”, “Özdenetim (9)”, “Adalet (6)” değerlerinin sırayla takip ettiği görülmektedir. Bu sıraya eşit olan “Sabır” ve “Saygı” (5) değerleri yer almaktadır. “Vatanseverlik” değerlerine ise filmin genelinde yer verildiği görülmektedir.

 

Technological developments occur in every aspect of our lives. Technological tools, which is an interesting, colorful, fast and active world, attract the attention of children. Children meet and spend time with technological devices such as television, smart phone, tablet and computer at a young age. Cartoons and animations are the visual resources that our children spend most of their time watching. The aim of this research is to examine the Zootropolis animated film Ministry of National Education (MEB) Curriculum (2017) in terms of ten root values. In the research, document analysis, which is suitable for the qualitative research method, was used. Content and descriptive analysis techniques were used together in the analysis of the data. The film was examined minute by minute and the root values were determined. As a result, the values determined in the movie were examined in two categories as positive and negative, the Ten Root Values in the Ministry of Education Curriculum, and their frequencies were calculated according to these findings. Positive frequency values are respectively “Love (21)”, “Helpfulness (17)”, “Honesty(15)”, “Friendship (12)”, “Responsibility (9)”, “Friendship (11)”, “Self-control ( 9)”, “Justice (6)” values are seen to follow in order. Equal to this order are the values of “Patience” and “Respect” (5). It is seen that the values of "patriotism" are included throughout the film.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Karakter ve Değerler Eğitimi, Çizgi Film, Zootropolis Animasyon Filmi (Technology, Character, Value, Animation, Zootropolis)


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
AYDOGMUS, S., AYDOGMUS, .A. & BOZKURT, .A. (2022). “Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 1-23. doi: http://dx.doi.org/10.53688/re.14

Harvard
AYDOGMUS, S., AYDOGMUS, . and BOZKURT, . (2022). “Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), pp. 1-23.

Chicago 16th edition
AYDOGMUS, Seyhan, Mehmet Ali AYDOGMUS and Zeynel Abidin BOZKURT (2022). "“Zootropolis’’ animasyon filminin on kök değer açısından incelenmesi (An analysis of the "Zootropolis" animated film in terms of ten root values) ". Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (2):1-23. doi:http://dx.doi.org/10.53688/re.14.

Kaynakça

  Ağdemir, S.(1991). Aile ve Eğitim. Aile ve Toplum Yıl: 1 Cilt: 1 Sayı: 1 Mart 1991.

  Albayrak, B. M. ve Kartal, A. (2020). Değerler Eğitimi Bağlamında Animasyonlar: “Kung Fu Panda 3” Film İncelemesi. Türkiye Eğitim Dergisi. 5 Sayı 2, 268-284.

  Araboğa, E. (2018). Çizgi Filmler ve Tüketim Kültürü.

  Aydın, M.Z. (2010). Okulda Çalışan Herkesin Görevi Olarak Değerler Eğitimi

  Ay, H. ve Yangil, M.K. (2021). Kral Şakir Çizgi Filminin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. XIV- Sayı:2-2021 Sayfa:45-60

  Beldağ, A.  ve Yarar Kaptan, S.(2017). Arabalar Filminin İçerdiği Değerlere İlişkin Bir İnceleme. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18, Sayı 2, Ağustos 2017, Sayfa 487-499.

  Belet Boyacı, Ş.D. ve Güner, M. (2017). Dünyada Başka Şekilde Yaşamak da Mümkün mü?” Değer Eğitiminde “Küçük Kara Balık” Örneği. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi.

  Berg, B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi.

  Bulut, K. (2021). Ayla Kutlu’nun ‘Merhaba Sevgi’ Adlı Çocuk Romanının Değerler Eğitimi ve On Kök Değer Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi e-ISSN:2146-5983 Yıl: 2021 Sayı: 57 Sayfa: 248-27.

  Büyükbaykal, G. İletişim Fakültesi Dergisi / Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri.

  Çiftçi, O. (1991). Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Rolü Aile ve Toplum Yıl: 1 Cilt: 1 Sayı: 2 Haziran 1991.

  Dağ, A. (2021). Şermin Yaşar’ın Çocuk Kitaplarının Çocuğa Görelik İlkesi ve Eğitsel İletiler Açısından Değerlendirilmesi.

  Deveci, H. ve Çengelci, T. (2008) . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarından Medya Okuryazarlığına Bir Bakış Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2008. Cilt: V, Sayı: II, 25-43.

  Deveci, H. ve Ay Selanik, A. (2009) . İlköğretim Öğrencilerinin Günlüklerine Göre Günlük Yaşamda Değerler

  Duyan, V., Gülden, Ç., & Gelbal, S. (2012). Öz-denetim ölçeği ÖDÖ: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of Society & Social Work, 23(1), 25-38.

  Ediger, M. Trends and Issues in Teaching Elementary School Social Studies. College Student Journal, 32 (3): 347-363, 1998.

  Ekici Yaşar, F. (2015). Çizgi Filmlerin Çocuklar Üzerindeki Etkilerine İlişkin Çok Boyutlu Bir Değerlendirme. Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s. 70-84.

  Güngör, E. (1993). Değerler psikolojisi. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları.

  Gürsoy Tavuş, Z. (2015) Gülten DAYIOĞLU’nun Hikayelerinin Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi

  Hakkoymaz, S. (2021). Günümüz Yerli Animasyon Filmlerinde Yer Alan Kök Değerlerin İncelenmesi

  İkiz E., Totan T. ve Karaca R. (2013). Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörleri Belirleme Ölçeğinin Uyarlanması

  Kaba, F. (1992). Animasyon’ un Eğitim Amaçlı Kullanımı.

  Karatay, Halit. (2011). Karakter Eğitiminde Edebi Eserlerin Kullanımı. Elektronik Türkiye Çalışmaları. Cilt. 6 Sayı 1, s1439-1454. 16p.

  Kaya, T. (2014).  Tematik Çocuk Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerde Yerel ve Küresel İzler. İletişim Fakültesi Dergisi.

  Kıymaz, M. S. ve Altay, E. (2021). Behiç Ak’ın Tavşan Dişli Bir Gözlemcinin Notları Adlı Çocuk Romanı Üzerine Kök Değerler Açısından Bir İnceleme. Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2021, 5(2), 27-61.

  MEB, Değerler Eğitimi Yönergesi  http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/10/05/743046/dosyalar/2013_02/240152 29_deerlereitimiynergesi.pdf .(Erişim tarihi:09.11.2019)

  Oktay, D. N. (2019). Değerler Eğitimi Açısından Up “Yukarı Bak”  Animasyon Filminin Değerlendirilmesi.  

  Özön, R. (2000). Sinema ve Televizyon terimleri Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Yayınları 

  Sadioğlu, Ö., Turan, M., Deveci Dikmen, N., Yılmaz, M. & Özkan Muhtar, Y. (2018). Değerlerin Öğretiminde Çizgi Filmler: ‘Rafadan Tayfa Örneği’. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 240-251. DOI: 10.17679/inuefd.333173

  Seyyar, A. (2007). İnsan ve Toplum Bilimleri Terimleri Ansiklopedik Sosyal Bilimler Sözlüğü. İstanbul: Değişim Yayınları.

  Şentürk, Ş. ve Keskin, A.(2019) Rafadan Tayfa Çizgi Filminin Milli ve Evrensel Değerler Açısından Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi.

  Tahiroğlu M. ve  Aktepe V.( 2014) Değerler Eğitimi Yaklaşımları ve Etkinlik Örnekleri International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2941 Number: 42 , p. 361-384, Winter III 2016 Yayın Süreci

  Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul:  Epsilon Yayınları.

  Topal Y. (2019). Değerler Eğitimi ve On Kök Değer Mavi Atlas, 7(1)2019: 245-254.

  Tulunay Ateş Ö. (2017). Türkiye’de Değerler Eğitimi Uygulamalarının Öğrencilere Kazandırılması İstenen Olumlu Özellikler Üzerindeki Etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 15, No. 34, 41-60.

  Yaşar Ekici F. (2015). Çizgi Filmlerin Çocuklar Üzerindeki Etkilerine ilişkin Çok Boyutlu Bir Değerlendirme 2, Sayı:5, s. 70-84.

  Yeniay S.(2019) Behiç AK’ın Hikayelerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. 

  Yıldırım A. ve Şimşek H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (12. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

  Yiğittir S. (2010). İlköğretim Öğrenci Velilerinin Okullarda Kazandırılmasını Arzuladığı Değerler, Değerler Eğitimi Dergisi 8, No.19, 207-223.