|  e-ISSN: 2791-8238

Orjinal Araştırma Makalesi | Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2022, Cil. 2(3) 21-35

Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district)

Serkan TAŞKIN

ss. 21 - 35   |  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7513422   |  Makale No: read.2022.006

Yayın tarihi: Aralık 21, 2022  |   Okunma Sayısı: 46  |  İndirilme Sayısı: 280


Özet

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini 2021-2022 bahar döneminde Aydın ili Bozdoğan ilçesinde görev yapan 102 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada Yavuz Bolat tarafından geliştirilen 22 maddelik ölçek Google form haline getirilmiş ve uygulanmıştır. Ölçek, öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerini ölçen iki alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırma bulguları incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin eğitim programı okuryazarlık algılarında genel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Eğitim programı okuryazarlık algı düzeyleri farklı değişkenlere göre incelendiğinde anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür Öğretmenlerin mesleki kıdemleri, cinsiyeti, görev yapılan yer, mezun olunan kurum, lisansüstü eğitim alıp almama, herhangi bir dersin öğretim programının geliştirilmesinde görev alıp almama değişkenlerine göre eğitim programı okuryazarlık algı düzeyleri arasında genel anlamda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir.

 

In this study curriculum literacy levels of classroom teachers were examined in terms of different variables. The participants of the research consists of 102 primary school teachers working in Bozdoğan district of Aydın in the spring term of 2021-2022. In this research the descriptive survey model was used. The 22 item scale developed by Yavuz BOLAT was turned into a Google form and applied. The scale consists of two sub-dimensions that measure teachers' curriculum literacy levels. When the research findings were examined, there is no significant difference in general education curriculum literacy perceptions of primary scool teachers was observed. When the literacy perception levels of education program were examined according to different variables, was observed that there is no significant difference. There is a statistically significant difference between the literacy perception levels of the education program according to the variables of teachers’ professional seniority, gender, place of job, graduated institution, master’s degree or not, whether or not to take part in the development of the curriculum of any lesson it can be said that there is no statistically significant difference between the literacy perception levels of the curriculum in general.

Anahtar Kelimeler: Program okuryazarlığı, sınıf öğretmenleri, öğretim programı (Curriculum literacy, classroom teachers, curriculum)


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
TASKIN, S. (2022). Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 21-35. doi: 10.5281/zenodo.7513422

Harvard
TASKIN, S. (2022). Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district) . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), pp. 21-35.

Chicago 16th edition
TASKIN, Serkan (2022). "Sınıf öğretmenlerinin öğretim programı okuryazarlık düzeyleri: Bozdoğan ilçesi örneği (Classroom teachers' curriculum literacy levels: Case of Bozdoğan district) ". Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (3):21-35. doi:10.5281/zenodo.7513422.

Kaynakça

  Akyıldız, S. (2020). Eğitim programı okuryazarlığı kavramının kavramsal yönden analizi: bir ölçek geliştirme çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 315-332.

  Arı, A. (2010). Öğretmen adaylarının ilköğretim programıyla ilgili eğitim fakültelerinde kazandıkları bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 251-274.

  Aslan, S., & Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 171-186.

  Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve sosyal bir değer olarak okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 9-26.

  Baskan, G. A., Aydın, A. & Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.

  Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7(1), 231-274

  Bay, E., Kahramanoğlu, R., Döş, B. & Özpolat, E. (2017). Programa bağlılığı etkileyen faktörlerin analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(43), 110-137.

  Bolat, Y. (2014). Öğrenci gözüyle sınıfın örtük programı. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(18), 510-536.

  Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okuryazarlık ölçeği. Electronic Turkish Studies12(18), 121-138.

  Boncuk, A. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeylerinin, öğretim programına bağlılık düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi. Anatolian Turk Education Journal3(1), 88-108.

  Bümen, N. T., Çakar, E., ve Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(1), 203-228.

  Bümen, N. T. & Yazıcılar, Ü. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı uyarlamaları üzerine bir durum çalışması: devlet ve özel lise farklılıkları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 183-224.

  Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, O. E., Karadeniz, S. & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınevi.

  Demir, E. & Toraman, Ç. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. Trakya Eğitim Dergisi,11(3), 1516-1528.

  Demirel, Ö. (2015). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayınevi.

  Erdamar, F. S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlık algıları ve ilkokul yöneticilerinin öğretmenlerin program okuryazarlık becerisine yönelik algılarının ilerlemeci felsefe bağlamında analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi), Fırat Üniversitesi Eğitim Bi-limleri Enstitüsü, Elazığ.

  Eskiocak, S. (2005). Sınıf öğretmenlerinin öğretimi planlama aşamasında karar verme sürecine etki eden etmenlerin analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

  Gömleksiz, M. N. & Erdem, Ş. (2018). Eğitim fakültesi ve PFE programına kayıtlı öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığına ilişkin görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 73, 509-529.

  Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(65), 827-840.

  Karakaya, Ş (2004). Eğitimde program geliştirme çalışmaları ve yeni yönelimler. Pegem Yayınları, Ankara.

  Kelly, A. V. (2004). The curriculum: Theory and practice. Sage Publications. London

  Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Leu, D. (1997). Exploring literacy on the ınternet: caity's question: literacy as deixis on the ınternet. The Reading Teacher, 51(1), 62-67.

  Keskin, A. & Korkmaz, H. (2017). Öğretmenlerin “program okuryazarlığı” kavramına yükledikleri anlam. 5. Uluslararası Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi. 26-28 Ekim 2017, Muğla, Türkiye.

  Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2009).Curriculum foundations, principles and issues (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education.

  Önel, İ. (2010). Tarihsel değişim surecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: türkiye deneyimi. Bilgi Dünyası, 11(1), 101-121.

  Sarıca, R. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkları üzerine bir çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi22(1), 132-170.

  Smith, M. K. (2000) Curriculum theory and practice. the encyclopaedia of informal education. https://docs.edtechhub.org/lib/UCN96KTK (Eişim Tarihi, 02.05.2022)

  Sünbül, A. M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (8), 597-607.

  Şınego, S. G., & Çakmak, M. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Kesit Akademi Dergisi7(27), 233-256.

  Yazıcılar Ü. & Bümen N. T. (2015). Öğretmenlerin öğretim programlarını uyarlama süreci üzerine kuramsal bir inceleme. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi “Herkes İçin Sürdürülebilir Eğitim” Niğde, 16-18 Nisan 2015, Bildiri Özetleri Kitapçığı, S.107-108. Ankara: Pegem Yayınevi.

  Yılmaz, G., & Kahramanoglu, R. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, program yönelimleri ve programa bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi5(10), 178-187.

  Tanner, D. & Tanner, L. (1995). Curriculum development: theory into practice. Englewood Cliffs, NJ: Merrill.

  TDK (Türk Dil Kurumu) (2019). Genel Açıklamalı Sözlük. Ankara: TDK Yayınları