|  e-ISSN: 2791-8238

Orjinal Araştırma Makalesi | Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 2023, Cil. 3(4) 23-48

2023.4.02. Kel, E. C. & Kul, B. & Kel, S.: Akıl ve zekâ oyun uygulamaları: Sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerilerinin incelenmesi / Mind and intelligence game practices: Examining the opinions and suggestions of class teachers

Eda Can KEL Bekir KUL Sezgin KEL

ss. 23 - 48   |  DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8217333   |  Makale No: read.2023.002

Yayın tarihi: Ağustos 05, 2023  |   Okunma Sayısı: 51  |  İndirilme Sayısı: 126


Özet

Bu araştırmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda görev yapan, zekâ oyunları eğitimi almış sınıf öğretmenlerinin akıl ve zekâ oyunları faaliyetlerinde karşılaşılan sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemektir. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu Isparta ilinde görev yapan zekâ oyunları eğitimi almış ve sınıflarında aktif olarak akıl ve zekâ oyunu faaliyetleri yürüten farklı okullardaki 21 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin, akıl ve zeka oyunları uygulamalarında karşılaştıkları sorunları fiziki yetersizlik, materyal sorunu, öğretim programındaki eksiklik, veli-öğrenci-okul yönetimi tutumu şeklinde birbiri ile ilişkilendirilerek kodlanmıştır. Araştırma sonuçlarının akıl ve zekâ oyunlarının geliştirilmesine katkı sağlaması ve bu alanda faaliyet yürüten sınıf öğretmenlerine yol gösterici olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıl-zekâ oyunları, eğitim materyali, öğretim programları


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
KEL, E.C.K.K. (2023). 2023.4.02. Kel, E. C. & Kul, B. & Kel, S.: Akıl ve zekâ oyun uygulamaları: Sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerilerinin incelenmesi / Mind and intelligence game practices: Examining the opinions and suggestions of class teachers . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 23-48. doi: 10.5281/zenodo.8217333

Harvard
KEL, E. (2023). 2023.4.02. Kel, E. C. & Kul, B. & Kel, S.: Akıl ve zekâ oyun uygulamaları: Sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerilerinin incelenmesi / Mind and intelligence game practices: Examining the opinions and suggestions of class teachers . Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(4), pp. 23-48.

Chicago 16th edition
KEL, Eda Can KEL Bekir KUL Sezgin (2023). "2023.4.02. Kel, E. C. & Kul, B. & Kel, S.: Akıl ve zekâ oyun uygulamaları: Sınıf öğretmenlerinin görüş ve önerilerinin incelenmesi / Mind and intelligence game practices: Examining the opinions and suggestions of class teachers ". Rumeli Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (4):23-48. doi:10.5281/zenodo.8217333.

Kaynakça

  Kaynakça

  Adalar. H. . Yüksel. İ. (2017). Sosyal Bilgiler. Fen Bilimleri Ve Diğer Branş Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Zekâ Oyunları Öğretim Programı. International Periodical for the Languages. Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 12/28. p. 1-24 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12428 ISSN: 1308-2140

  Alkan, A. & Mertol, H. (2017). Üstün Yetenekli Öğrenci Velilerinim Akıl-Zeka Oyunları İle İlgili Düşünceleri . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 57-63 . Retrieved from

  Bas, O. , Kuzu, O. & Gök, B. (2020). The Effects of Mind Games on Higher Level Thinking Skills in Gifted Students . Journal of Education and Future , (17) , 1-13 . DOI: 10.30786/jef.506669

  Bottino. Ott. & Tavella. (2013). Investigating the Relationship Between School Performance and the Abilities to Play Mind Games. Paper

  Demirel. Turgay ve Karakuş Yılmaz. Türkan (2016). “Akıl Oyunlarının Matematik ve Türkçe Derslerinde Kullanılması: Geliştirme Süreci ve Öğretmen-Öğrenci Görüşleri”. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı. Aydın. Türkiye. http://ab.org.tr/ab16/bildiri/80.pdf sitesinden 05.06.2021 tarihinde erişilmiştir.

  Devecioğlu. Y. ve Karadağ. Z. (2014). Amaç. Beklenti ve Öneriler Bağlamında Zekâ Oyunları Dersinin Değerlendirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9 (1). s.41-61.

  Ellis. H. C.. Hunt. R. R. (1993). Fundementals of cognitive psychology. Mc Graw Hill.

  Garris. R.. Ahlers. R.. & Driskell. J. (2002). Games. motivation. and learning: A research and practice model. Simulation & Gaming. 33(4). 441-467.

  Lester. F. K. (1994). Musing about mathematical problem solving researchs: 1970-1994. Journal for Research in Mathematics Education. 25(6). 660-675.

  Lou. Y.. Abrami. P.. & D'Apollonia. S. (2001). Small group and individual learning with technology: a meta-analysis. Review of Educational Research. 71(3). 449-521.

  MEB.(2013). Zekâ Oyunları Dersi Öğretim Programı (5-8. Sınıflar) http://ttkb.meb.gov.tr/ dosyalar/programlar/ilkogretim/zekâoyunlari.pdf sitesinden 05.06.2021 tarihinde erişilmiştir.

  Muller. A. A.. & Pearlmutter. M. (1985). Preschool children's problem-solving interactions at computers and jigsaw puzzles. Journal of Applied Developmental Psychology. 6(2). 173-186

  Sargın, M. & Taşdemir, M. (2020). Seçmeli Zekâ Oyunları Dersi Öğretim Programının Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi (Bir Durum Çalışması) . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (75) , 1444-1460 . DOI: 10.17755/esosder.653817

  Ott. M.. & Pozzi. F. (2012). Digital games as creativity enablers for children. Behaviour & Information Technology. 31(10). 1011-1019.

  Rosas. R.. Nussbaum. M.. Cumsille. P.. Marianov. V.. Correa. M.. Flores. P.. & Salinas. M. (2003). Beyond Nintendo: design and assessment of educational video games for first and second grade students. Computer & Education. 40(1). 71-94.

  Verschaffel. L.. De Corte. E.. Lasure. S.. Van Vaerenbergh. G.. Boagerts. H.. & Ratincky. E. (1999). Learning to solve mathematical application problems: A design experiment with fifth graders. Mathematical Thinking & Learning. 1(3). 195-229. doi: 10.1207/s15327833mtl0103_2.